Översikt

Bengteriks anträd omfattar idag 2 347 personer, varav dock 1 451 är anförluster.

En tabell finns med diverse länkar till alla anfäder och deras barn. Totalt 896 anfäder och 1343 barn då alla anförluster har tagits bort.

En särskild länk finns till de 29 sidor om ingår i anträdet .

Ett stort antal källor som använts redovisas separat.

Detaljerade uppgifter om alla personer som ingår i anträdet finns i de ansedlar som utarbetats. Dessa är sorterade enligt Kekule von Stradonitz kod. För varje person anges bl.a. födelse- och dödsdata, uppgifter om barn och en hel del notiser i de fall sådana data finns. Dessutom anges för varje person de källor som har använts.

Med hjälp av en sökmotor som har skrivits av min son Erik, går det att finna många uppgifter om alla anfäderna.

Slutligen finns

Många nya anfäder!

På något längre sikt kommer många nya anfäder att införas på hemsidan.
Till anfader XI:197 Måns Nilsson har vi nämligen funnit ett stort antal verkliga/sannolika/möjliga/mer tveksamma anfäder. I bästa fall är antalet nya anfäder väsentligt fler än det totala antalet som finns i nuvarande anträd. Analysarbetet av de potentiella nya anfäderna kommer dock att kräva ett antal månaders arbete.Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida