Åttonde generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell


128 Nils Eriksson, VIII:1.  Född omk 1660 i Näset, Ström. Nils dog feb 1735 i Näset, Ström. Begravd den 16 feb 1735 i Ström. Yrke: Bonde och sexman. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 5 och 4
Georg Hansson, Näset 4 och 3
(far 256; mor 257)
Gå till anträdet

På vårtinget 1698, som hölls i Ströms sockenstuga, klagade Jöns Jönsson och Nils Ersson i Näset över det besvär dessa hade med "trafiken" över Strömssundet. Det var dessa två som fick hjälpa till med färjerodden, trots att de inte ansågs ha skyldighet till det, och ej heller fick någon ersättning för arbetet. Häradsrätten beslöt att Strömsbönderna gemensamt skulle låta bygga en båt och en flotte, som sockenstugumannen skulle ta hand om. Samtidigt bestämdes vilka avgifter - 1 öre kopparmynt per person, 3 öre kmt per häst, ko eller oxe och 1 öre kmt per get, bock, får eller gumse - som skulle erläggas för varje person och djur, som forslades över sundet. Detta är faktiskt den äldsta färjetaxa vi känner till i Jämtland. (Georg Hansson, Bredgård 7)

Skörden på Näset år 1701 blev 280 skylar korn, 10 skylar råg och 10 famnar ärter. Vid provtröskning av en skyl korn fick man 3,5 kr, av råg 4 kr och av ärter 2 kr. Om förkortningen kr avsåg kannor eller kappar har ej kunnat utredas, men kannor användes dock för våta varor varför kr förmodligen avser kappar som oftast användes för uppmätning av säd.

År 1713 påträffas Nils Eriksson åter i domboken. Detta år hade i Ström gjorts en undersökning om lämplig by för uppförande av ett soldattorp varvid Näset befanns vara den lämpligaste byn. Nils Eriksson anser emellertid att Näset ej kan ifrågakomma för byggande av detta torp. Men den löjtnant som var närvarande vid tinget "påstod finnas lägenhet, och bad att sådant måtte föras till Protocolls". Huruvida detta torp verkligen kom att byggas har ej kunnat konstateras. Av detta protokoll framgår också att Nils Eriksson "är en förmögen Man, fast han will giöra sig fattig".

Att Nils Eriksson hade en god ekonomi framgår även av ett problem i Öhn. När bonden Erik Olssons änka Gunilla (ID:273) skulle överlämna hemmanet till sonen Olof hade han inte råd att överta detta bland annat pga en skuld till Nils Eriksson på 15 plåtar. Men problemet löstes så småningom (se ID:273).


På grund av ålder och sjuklighet överlåter Nils Eriksson gården år 1719 till näst äldste sonen Swän, men först år 1730 fick denne fastebrev å hemmanet.

Vid arvskiftet, som berörde 8 söner och 2 döttrar, värderades gården till 120 Daler silvermynt och fordringarna uppgingo till 273 Daler silvermynt. Man får alltså belägg för att Nils Eriksson var förmögen.

På vårtinget 1734 framför Nils Eriksson önskemål att gården bör delas mellan sönerna Swän och Nils, eftersom han ansåg att Swän inte ensam förmådde sköta jordbruket. Swän å sin sida ville ej gå med på delning utan pekade på 1730 års domstolsutslag över arvskiftet och eftersom någon stämning ej inkommit kunde rätten ej uppta denna sak till behandling.

Den 4 nov 1694 gifte sig Nils med Brita Swensdotter, VIII:2.

De fick följande barn:
139 i. Anna, VIII:12 (~1697-1769)
ii. Erik (1698-1774)
64 iii. Swän, VII:1 (1700-1752)
iv. Lars (1701-)
v. Pähr (1703-1774)
vi. Nils (1704-1790)
vii. Mårten (1706-)
viii. Mareta (1708-1771)
ix. Brita (1711-1728)
x. Anders (1713-1778)

129 Brita Swensdotter, VIII:2.  Född omk 1671 i Vallen, Ström. Brita dog 1753 i Näset, Ström. Begravd den 9 sep 1753 i Ström. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 5
Mauritz Trangius
(far 258; mor 259)
Gå till anträdet

130 Mårten Andersson, VIII:3.  Född 1669 i Öhn , Ström. Mårten dog 1747 i Öhn , Ström. Begravd den 11 mar 1747 i Ström. Yrke: Bonde och nämndeman. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken, Öhn 157
Georg Hansson, Öhn 21 och 22
(far 260; mor 261)
Gå till anträdet

På 1740- och 1750-talen brukades tre av de fem gårdarna på Öhn av Mårten Anderssons söner!

Efter det att gårdens dragon 1718 omkommit i en drunkningsolycka går bonden Mårten Andersson själv som dragon några år, till dess att sonen Anders i januari 1722 tar tjänsten.

På grund av ålder och bräcklighet överlåter Mårten Andersson sitt hemman år 1730 till äldste sonen Anders. Hemmanet värderas då till 95 Dlr Smt och föräldrarna förbehöllo sig 32 Dlr Smt i syttningslott. I avgång skulle varje bror erhålla 10 Dlr 16 öre Smt och varje syster 5 Dlr 8 öre Smt.

Den 28 okt 1700 gifte sig Mårten med Märeta Jönsdotter, VIII:4.

De fick följande barn:
184 i. Anders, VIII:57 (1701-1772)
156 ii. Jöns, VIII:29 (1703-1766)
iii. Olof (1705-1780)
iv. Per (1707-1707)
v. Nils (1708-1743)
65 vi. Anna, VII:2 (1710-1789)
vii. Gunilla (1716-1718)
viii. Kerstin (1718-1747)

131 Märeta Jönsdotter, VIII:4.  Född 1679 i Äspnäs, Ström. Märeta dog den 9 apr 1756 i Öhn , Ström. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken, Öhn157, Äspnäs 4
Georg Hansson, Äspnäs 2, Öhn 22
(far 262; mor 263)
Gå till anträdet

132 Zakris Larsson, VIII:5.  Född omk 1679 i Havsnäs, Ström. Zakris dog den 28 jan 1765 i Flåsjön. Yrke: Bonde. Bostad: Havsnäs, Ström.

Källor: Georg Hansson, Havsnäs 8
R. Gothe, Finnkolonisationen, sid 185 och 225.
(far 264; mor 265)
Gå till anträdet

Lantmätare Spole ger följande beskrivning till en kartskiss 1714:
"Holmen har åboende Zakris Larsson, av k.m:ts allmänning vid pass 20 år sedan upptaget och därför strax utan frihetsår åtagit sig 1 1/2 tunnland eller 1/4 mantal skatt. Åker: god lerjord, frostfri. Av åkern trädes litet eller intet. Är god lägenhet till mera frostlös åker, då ägaren får rådrum att därpå arbeta. Höslåtten kan märkeligen genom avrensning förmeras. Alla övriga appertinentier äro desamma som under Hafsnäs. En liten humlegård har Holmens man begynt upplägga till eget behov. Flera lägenheter inga."

Av Zakris söner hade Pär (f 1707) sökt tjänst tidigt hos en bonde på Öhn utanför Ström, där han slutligen gifte sig och 1726 flyttade upp till Ringvattnet i Ströms finnemark. När fadern, Zakris Larsson, "kände sig bräcklig af bråck" (DB 1735) - han säges då vara något över sextio år - ville han lämna hemmanet till sonen Pär, som en tid "varit fadern behjälplig med hemmansbruket". Vid tinget året därpå (1736) framkommo bröderna Pär och Zakris Zakrissöner och nu är Pär villig upplåta brodern Zakris nybygget och torpet Ringvattnet, varemot fadern tillerkänt Pär rätt till besittning och stubberättighet av nybygget Holmen. Zakris avstår sin rätt till Holmen åt Pär samma tid, men tredje brodern, Lars, ville göra förbehåll för sig, men rätten finner sig ej befogad att avgöra en dylik tvist. Vid 1737 års ting tillkännager Lars Zakrisson, att brodern Pär i Ringvattnet avstår och uppdrager åt honom, Lars, sin besittningsrätt till Holmen mot en avgångspenning av 40 dlr s:mt. Dessutom skall Lars åtaga sig sytning av deras gamla föräldrar till döddagar. Han begär också vid detta tillfälle hos rätten att få inlösa hemmanet från krono till skatte.
Detta sker 1759 då Holmen skattelöstes för 90 dlr s:mt enligt kammarkollegii köpebrev av 15 mars 1759.

Efter Märta Persdotters död gifte Zakris sig med Mereta Jonsdotter:
"Copulerades gamle bonden Zacharias Larsson i Hålmen med pigan Mereta Jonsdotter från Tullingsås. Morgongåfwa utfästat å begge sidor till trettio lod silfver (1747)".

Den 23 okt 1704 gifte sig Zakris med Märta Persdotter, VIII:6.

De fick följande barn:
66 i. Zakris, VII:3 (1708-1786)
ii. Sofia (1705-1705)
iii. Per (1707-1779)
iv. Lars (1710-1710)
v. Erik (1711-1711)
vi. Lars (~1714-)

133 Märta Persdotter, VIII:6.  Född ca 1680 i Havsnäs, Ström. Märta dog den 7 jul 1745 i Havsnäs, Ström. Bostad: Havsnäs, Ström.

Källor: Georg Hansson, Havsnäs 8 och 5
R. Gothe; Finnkolonisationen, sid 188.
(far 266; mor 267)
Gå till anträdet

134 Jon Persson, VIII:7.  Född omk 1675 i Alanäs. Jon dog i Gärde, Ström. Yrke: Bonde. Bostad: Gärde, Ström.

Källor: Georg Hansson, Gärde 17 och Alanäset 6
(far 268; mor 269)
Gå till anträdet

Jon Persson brukade hemman i Alanäs 1705-25, sedan flyttade han till Gärde.

Jon Persson gjorde ett hemmansbyte med Hindrik Mickelsson som just köpt Gärde nr 2 av Erik Olofsson Buller (Siljeåsen:1). Jonas dödsdatum är ej känt, men han avled före 1768.

Efter Brita Jonsdotters död gifte sig 19 april 1731 Jon med Anna Jönsdotter född i Gärde, Ström och död 14 april 1769. De hade en son:
· Jöns född 6 januari 1733.

Den 18 okt 1703 gifte sig Jon med Brita Jonsdotter, VIII:8.

De fick följande barn:
i. Ingrid (1704-)
ii. Jon (1707-1730)
iii. Margareta (1709-)
iv. Anna (1711-1711)
67 v. Anna, VII:4 (1713-1807)

135 Brita Jonsdotter, VIII:8.  Född 1674 i Vängel, Fjällsjö. Brita dog 1730 i Gärde, Ström. Bostad: Gärde, Ström.

Källor: Georg Hansson, Gärde 17
Ström C:1 nr 3 1717-1734, sid 141
(far 270; mor 271)
Gå till anträdet

Var 56 år gammal när hon avled enligt dödsboken.

136 Mårten Ersson, VIII:9.  Född 1690 i Tullingsås, Ström. Mårten dog den 15 jan 1757 i Tullingsås, Ström. Yrke: Bonde och klockare. Bostad: Tullingsås, Ström.

Källor: Strömsboken, Tullingsås 227
Georg Hansson, Öhn 3 och Tullsås 35
(far 272; mor 273)
Gå till anträdet

Brukare 1717-1747

Mårten gifte sig med Märet Jönsdotter, VIII:10.

De fick följande barn:
i. Eric (1718-1790)
ii. Jöns (1721-)
68 iii. Jöns, VII:5 (1723-1793)
81 iv. Elin, VII:18 (1724-1767)
v. Gunilla (1730-)
vi. Olof

137 Märet Jönsdotter, VIII:10.  Född feb 1696 i Tullingsås, Ström. Döpt den 16 feb 1696 i Ström. Märet dog apr 1774 i Tullingsås, Ström. Begravd den 16 apr 1774 i Ström. Bostad: Tullingsås, Ström.

Källor: Strömsboken, Tullingsås 227
Georg Hansson, Tullsås 35
(far 274; mor 275)
Gå till anträdet

138 Erik Ersson, VIII:11.  Född omk 1691 i Tullingsås, Ström. Erik dog 1772 i Gärde, Ström. Begravd den 5 apr 1772 i Ström. Yrke: Bonde. Bostad: Gärde, Ström.

Källor: George Hansson, Gärde 23 och Tullsås 3
(far 276; mor 277)
Gå till anträdet

Den 28 okt 1716 gifte sig Erik med Anna Nilsdotter, VIII:12.

De fick följande barn:
i. Erik (1717-)
82 ii. Nils, VII:19 (1719-1778)
69 iii. Marin, VII:6 (1721-1793)
iv. Brita (1724-1813)
v. Anna (1725-1803)
vi. Anders (1727-)
vii. Marita (1727-1746)
viii. Magdalena (1729-1729)
ix. Olof (1729->1759)
x. Susanna (1730-1730)
xi. Göran (1731-1782)
xii. Sven (1733-1733)
xiii. Karin (1734-1734)
xiv. Sven (1735-1736)
xv. Lars (1737-1738)
xvi. Per (1740-1740)

139 Anna Nilsdotter, VIII:12.  Född omk 1697 i Näset, Ström. Anna dog 1769 i Gärde, Ström. Begravd den 7 maj 1769 i Ström. Bostad: Gärde, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 5
Georg Hansson, Näset 4 och Gärde 23
(far 128; mor 129)
Gå till anträdet

140 Jöns Andersson, Rosenberg, VIII:13.  Född den 23 mar 1700 i Risselås, Ström. Jöns dog i Risselås, Ström den 4 apr 1782, han var då 82 år. Yrke: Bonde, korpral, sventjänare och nämndeman. Bostad: Risselås, Ström.

Källor: Strömsboken, Risselås 2
Georg Hansson, Risselås 11 och 10
(far 280; mor 281)
Gå till anträdet

Den 21 nov 1723 när Jöns var 23 år gifte han sig med Gunilla Olofsdotter, VIII:14.

De fick följande barn:
i. Mereta (1724-1807)
ii. Anna (1726-)
iii. Brita (1727-1772)
70 iv. Anders, VII:7 (1729-1789)
v. Benedicta (1731-1753)
vi. Gunilla (1733-1753)
vii. Marin (1735-)
viii. Ingeborg (1737-)
91 ix. Karin, VII:28 (1739-1828)
x. Gölu (1741-)
xi. Olof (1743-)

141 Gunilla Olofsdotter, VIII:14.  Född den 23 jun 1702 i Tullingsås, Ström. Döpt den 5 okt 1702 i Ström. Gunilla dog okt 1780 i Risselås, Ström. Begravd den 22 okt 1780 i Ström. Bostad: Risselås, Ström.

Källor: Strömsboken, Risselås 2 och Tullingsås 52
Georg Hansson, Risselås 11 och Tullsås 10
(far 282; mor 283)
Gå till anträdet

142 Olof Andersson, VIII:15.  Född ca 1684 i Åsen, Hammerdal. Olof dog efter 1750 men före 1764 i Åsen, Hammerdal. Yrke: Bonde och dragon. Bostad: Åsen, Hammerdal.

Källor: Georg Hanssons anfäder
Karl Göran Eriksson
Hammerdals kyrkoarkiv AI.1 s. 269; AI:2 s. 136-37, C:1 s. 56, 110, 120, 126, 131, 136, 139, 149; Kyrkoräkenskaper L I:, ÖLA, Fastighetsregister 1710-03-23 och 1764-03-31; Jämtlands dombok A I:21, Fol 111. (Sven Lundkvist)
(far 284; mor 285)
Gå till anträdet

Dragon Brändahl på nr 69 Majorens kompani 1703- , nr 68 1719-1724.
Bonde på Åsen nr 2 om 3 tunnland sedan han köpt hemmanet av svärfadern Per Svensson. Enligt häradsrättens beslut 1710-10-23 skulle "hemmanet med alla dess tillhörigheter till evärderlig egendom tillhöra Olof Andersson och hans hustru"(Db 1710, AI:31, fol 111 ÖLA, Fastighetsregistret).

Olof Andersson anges i kyrkoarkivet 1740 vara 56 år och är framliden 1764 enl ÖLA, fastighetsregistret.

Den 26 dec 1710 gifte sig Olof med Karin Persdotter, VIII:16, i Hammerdal.

De fick följande barn:
i. Maren (1712-)
ii. Anders (1715-)
iii. Karen (1718-)
iv. Per (1723-)
v. Maria (1727-1754)
71 vi. Anna, VII:8 (1729-1790)
vii. Margetha (1733-)
83 viii. Lisbet, VII:20 (1721-1786)

143 Karin Persdotter, VIII:16.  Född den 19 okt 1690 i Åsen, Hammerdal. Karin dog i Åsen, Hammerdal den 4 mar 1750, hon var då 59 år. Bostad: Åsen, Hammerdal.

Källor: Georg Hanssons anfäder
Björn Espells anfäder
Hammerdals kyrkoarkiv AI.1 s. 269; AI:2 s. 136-37, C:1 s. 56, 110, 120, 126, 131, 136, 139, 149; Kyrkoräkenskaper L I:, ÖLA, Fastighetsregister 1710-03-23 och 1764-03-31; Jämtlands dombok A I:21, Fol 111. (Sven Lundkvist)
(far 286; mor 287)
Gå till anträdet

Dotter till Per Svensson och Marin Larsdotter enl. häradsrätten 1710 och uppgift i hfl.

144 Per Jönsson, VIII:17.  Född 1682 i Äspnäs, Ström. Per dog den 15 apr 1748 i Äspnäs, Ström. Yrke: Bonde. Bostad: Äspnäs, Ström.

Källor: Strömsboken, Äspnäs 5
Georg Hansson, Äspnäs 3
(far 262; mor 263)
Gå till anträdet

Ägare 1702-39

Per gifte sig med Sigri Persdotter, VIII:18.

De fick följande barn:
i. Jöns (~1711-1797)
ii. NN (-1716)
iii. Per (1714-1756)
iv. Anna
v. Segri (1718-1741)
vi. Joen (1720-1750)
72 vii. Erik, VII:9 (1723-)

145 Sigri Persdotter, VIII:18.  Född omk 1687. Sigri dog 1769 i Äspnäs, Ström. Begravd den 4 maj 1769 i Ström. Bostad: Äspnäs, Ström.

Källor: Strömsboken, Äspnäs 5
Georg Hansson, Äspnäs 3
Georg Hansson, Familjer i Ström 1500-1820; Familj 496
(far 550, mor 551)
Gå till anträdet

Sigri Persdotter är möjligen en dotter till Per Andersson i Gärde. Hennes make var 'bördsman' till hemmanet där (Domb 1712 HT §20).

146 Olof Ersson, VIII:19.  Född omk 1682 i Öhn , Ström. Olof dog den 22 jun 1741 i Öhn , Ström. Yrke: Bonde och nämndeman. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken, Öhn 4 och 5.
Georg Hansson, Öhn 3 och 4.
(far 272; mor 273)
Gå till anträdet

Ägare av hemmanet 1702-41

Olof gifte sig med Brita Jönsdotter, VIII:20.

De fick följande barn:
i. Gunilla (1713-1779)
ii. Brita (1717-<1756)
iii. Jöns (1722-1787)
88 iv. Olof, VII:25 (1729-1791)
v. Pähr (1732-1810)
vi. Mårten (1735-1735)
73 vii. Elin, VII:10 (1725-1780)
viii. Kerstin

147 Brita Jönsdotter, VIII:20.  Född 1692 i Öhn , Ström. Brita dog den 17 jul 1748 i Öhn , Ström. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken, Öhn 184 och 4
Georg Hansson, Öhn 27 och 4
(far 294; mor 295)
Gå till anträdet

Olof Erssons änka överlät hemmanet 1743 till äldste sonen Jöns Olofsson, som då var 23 år. Han skulle komma överens med syskonen om hemmanets värde och utlösen. I ett protokoll från vintertinget 1752 ges besked om att Jöns till vardera bröderna Pär och Olof skulle betala 24 Dlr Smt samt 8 Dlr Smt i avgång och till vardera av de fyra systrarna 12 Dlr Smt.

148 Lars Mickelsson Öman, VIII:21.  Född 1675 i Strand, Ström. Lars dog 1719 i Öhn , Ström. Yrke: Dragon. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Georg Hansson, Öhn 5
Thord Bylunds databas Angur
(far 296, mor 297)
Gå till anträdet

Öman blev sventjänare 1692 efter det att hemmanets tidigare dragon på 1680-talet, östgöten Jeremias Olofsson Swahn, fått avsked såsom "bräcklig och utgammal".

I den rulla som upprättades när Majorens kompani drogs samman till möte i Hammerdal 8-11 oktober 1706 finns noterat för dragon nr 120:

"Lars Mickelsson Öman, jempte. Sjuk, hemmaliggandes, har huggit sig i benet. Fattas halsdukar och handskar. Råcken mest försliten."

Lars Öman deltog i Armfeldts ödesdigra "fälttåg" mot Norge, och omkom på fjället vid det svenska återtåget januari 1719. Hustrun Ingeborg bor kvar på gården som "husfolk", med några kor och småfä som hjälp till sin försörjning.

Efter Lars Öman går bonden Olof Ersson själv som dragon för sitt hemman. I 1721 års rulla står antecknat: "Wacht i Chronstad skanz i landet".

Den 29 dec 1707 gifte sig Lars med Ingeborg Eriksdotter, VIII:22.

De fick följande barn:
74 i. Mikael, VII:11 (1714-1794)
ii. Kerstin (1711-1771)
iii. Gunilla (1708-)


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt