Trettonde generationen


Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

4256 Erik Eriksson, XIII:161.  Född ca 1510. Yrke: Bonde. Bostad: Näset, Fjällsjö.

Källor: Karl-Erik Ström enl Rötter Fjällsjö 19 juli 2000
Bertil G. Johnson, Rötter Tåsjö 12/3 2003 och Familj C5
(far 8512)
Gå till anträdet

ca 1540 gifte sig Erik med Elin NN, XIII:162.

De fick följande barn:
i. Nils (ca1540-)
2128 ii. Michael, XII:81 (ca1540-)
iii. Anders (ca1540-)

4257 Elin NN, XIII:162. Bostad: Näset, Fjällsjö.

Källor: Karl-Erik Ström , Rötter: Fjällsjö 19 juli 2000
Bertil G Johnson, Rötter Tåsjö 12 mars 2003
Gå till anträdet

4264 Sven Spjällesson, XIII:169. Född ca 1500 i Jansjö, Fjällsjö. Sven dog eft 1561. Yrke: Bonde och nämndeman. Bostad: Jansjö, Fjällsjö.

Källor: Skogsjös anfäder nr 5056
Per Persson; Vad som i Jansjö sig tilldragit haver under 450 år, sid 7-8
Agneta Olofsson; Fjällsjö byar och gårdar 1600-1800, Jansjö 1. Rötter; Jansjö, nov 2000.
Bertil Jonson, Familj C2
Gå till anträdet

Bonde på Jansjö 1, Fjällsjö.
Nämnd 1535-1561.

När Gustav Vasa 1542 lät upplägga den första jordeboken över Fjällsjö fanns i Jansjö två bönder, nämligen Sven Spjällesson och Gulle Svensson.

De två böndernas hemman bedömdes utgöra 14 seland tillsammans. Bedömningen seland är unik för Ångermanland. I övriga delar av landet räknas skattetalet i mantal. En full gård bedömdes utgöra ett mantal, lika med 24 seland. Efter denna bedömning låg jansjöbönderna ca 70 % under existensminimum.

Sven Spjällesson blev även dömd till böter för inhysning av en trollpacka från Ådalen. Uppgiften kommer sannolikt från Sven Einar Hallströms bok "Bodum vår socken" (1968). Det handlar om en kvinna, som kallades "then visa" och som bodde hos "Seger i Frånö". "Then visa" lär ha haft förmågan att ta reda på var jordagods var gömt. Det heter om henne att hon for fram "med mycket spökeri och tvist". Fogden Kjell Nilsson utfärdade 20 juni 1551 en redogörelse för kvinnans verksamhet och prästerna förmanade allmogen. Fogden Hans Fordal lät uppspåra och anteckna alla som hade anlitat kvinnan. De anklagade dömdes till böter. I böteslistan återfinns även Sven Spjällesson

Barn:
2132 i. Örjan, XII:85 (ca1530->1603)
ii. Per
iii. Olof (<1560-)

4272 Seger Nilsson, XIII:177.  Född ca 1530. Seger dog i Orrnäs, Fjällsjö. Yrke: Bonde. Bostad: Orrnäs.

Källor: Bertil G Johnson: Rötter Fjällsjö 12/3 2003
Agneta Olofsson; Fjällsjö byar och gårdar, Orrnäs 1
Bertil Johnson, Familj C18
(Far 8544)
Gå till anträdet

Seger Nilsson var bonde på Orrnäs 1 1572-81. Han är dömd till böter 1581 och 1582.

Barn:
i. Pål
2136 ii. Seger, XII:89 (ca1555-)

4288 Lars Andersson, XIII:193. Yrke: Nybyggare. Bostad: Viksjö, Stigsjö.

Källor: Gothe; Finnkolonisationen sid 36ff.
Roland Forssén
Gå till anträdet

"Lasse finne" nämns första gången i skinnuppköpslängden 1589. Lasse bodde på Gammelgården i Viksjö och efterträddes omkring 1609 av sonen Oluf Larsson.

Barn:
2144 i. Olof, XII:97

4320 Jöns Jonsson, XIII:225. Född ca 1500. Jöns dog i Terrsjö, Ramsele. Bostad: Terrsjö, Ramsele.

Källor: Bertil Johnson, Familj C15
Gå till anträdet

Barn:
2160 i. Jon, XII:113 (ca1530-)

4560 Klas, XIII:465. Yrke: Bonde. Bostad: Risselås, Ström.

Källor: Strömsboken, Risselås (inledning)
Georg Hansson, Risselås 1.
Viktor Behm; Jämtlands och Härjedalens historia intill 1814, sid 61- Gå till anträdet


I Jordbog for Jemteland för år 1544 har upptagits "Klaffus i Rilaasen", som i skatt erlagt 4 skinn, i böter 6 gråskinn, i avrad 9 gråskinn och 1 skinn för fiske.

Av de räkenskaper som fördes under den svenska ockupationen av Jamtaland 1564-71 framgår att detta hemman brukades av en Klas (Claws/Klaffus) fram till 1570 och av (sonen) Olof Classon efter 1571.


Redan 150 år före det att Klas i Risselås levde omnämns en i Claws i Ström. Det finns dock inget underlag som visar att dessa två Claws är släkt. Eftersom skrivelsen från 1410 är av generellt intresse för Jämtland återges dock innehållet nedan.

Claws i Ström finns, tillsammans med 115 andra boende i Jämtland (bland den Thore Flater och Haquon Sighurdsson från Ström och Pether från Tullingsås), uppräknade i en skrivelse daterad Mordviken i Bräcke socken den 4 april 1410. Originalet på pergament med vidhängande sigill finns på Riksarkivet.
Som bakgrund till skrivelsen kan noteras följande:
Drottning Margareta utfärdade den 28 oktober 1389 en skrivelse vari hon meddelade alla sina fogdar och ombudsmän samt alla bönder och bokarlar i landskapet Jämtland att hon hade tagit ärkebiskopen i Uppsala och hans underlydanda andlige samt allt vad dem tillhörde i Jämtland under sitt konungsliga beskydd och befallde därför alla att fullgöra sina skyldigheter.
Redan första åren av1400-talet blev Jämtland bortförlänat till ärkebiskopen Hindrik Carlsson (1383-1408) i Uppsala, vilken fick Jämtland i pant för 2000 svenska mark som han lånat drottning Margareta. Hälften av intäkterna skulle dock gå till domkyrkan i Trondhjem och ärkebiskopen där till dess att 1000 lödiga mark silver blev betalda. Andra häften skulle ärkebiskopen Carlsson uppbära till dess att han fått sin fordran ersatt, med avdrag dock för den summa som bönderna lovat betala för det nedbrutna fästet Tibrandsholm (vid Rödösundet). Därefter skulle inkomsterna gå till domkyrkan och ärkebiskopen i Uppsala och hans efterträdare. Den 4 april 1410 i Mordviken utfärdade därför Jämtlands inbyggare en förbindelse på 600 mark utställd till Uppsala domkyrka vari de förbinda sig att betala beloppet den 11 december 1410 på kungsgården Förberg på Frösön.

Barn:
2280 i. Olof, XII:233

4568 Björn, XIII:473. Yrke: Bonde. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken, Öhn (inledning)
Georg Hansson, Öhn Nr 2 inledning
Jämtländska räkenskaper 1, s. 149, 2, s. 95, 282, 332 (Sven Lundkvist)
Gå till anträdet

Av de räkenskaper som fördes under den svenska ockupationen av Jämtland åren 1564 - 1571 framgår att det fanns tre gårdar på Öhn: Enligt tiondelängden 1566 brukades en av dessa av Björn. Även åren 1568-71 är en av brukarna Björn.

Erik Björnsson är troligen en son till Björn.

Barn:
2284 i. Erik, XII:237 (-1617)

4592 Per i Byenn, XIII:497. Per i Byenn dog efter 1571 i Bye Hammerdal. Yrke: Bonde och lagrättsman. Bostad: Bye, Hammerdal.

Källor: Björn Espells anfäder.
Gunnar Englund; Hammerdals och Gåxsjös historia.
Fornvårdaren 1, s. 221, Jämtländska räkenskaper 1, s. 148, 2, s. 94, 281, 283 och 330 (Sven Lundkvist)
Gå till anträdet

Per i Bye, Hammerdal var bonde som nämns 1565-71; nämndeman 1570.

I jordeboken för 1540-talet finns en bonde i Bye, Per i Byn, som betalade 1 skinn och 2 skilling i skatt och erlade 2 skilling i avrad. I 1566 och 1568 års tiondelängder fanns en bonde i Bye, Pedher i Bya, som betalade 3,5 spann. (Hammerdals och Gåxsjös historia)

Per i Byenns bomärke, som en av 12 lagrättsmän i 1571 års mantalslängd för Hammerdal, finns återgiven i Hammerdalskrönikan 1981.

Att gården i Bye, Hammerdal, är gammal torde framgå av att en Alf Halvardsson den 18 mars 1436 tillkännager, att han sålt gården Bye i Hammerdal till en Jeppe Laureson för 10 svenska mark. Köpeavtalet omtalar att gården omfattar åker och äng holt och haga med vatten (fiske) och jaktställen nära by och fjärran enggo under tak, som därtill ligger och legat har från forn och nyo undan "thöm och theris" i evigheter. (Hammerdals och Gåxsjös historia)

Barn:
2296 i. Lars, XII:249 (-1601)

4594 samma som antavla nummer 2180

5376 Kjell Eriksson, XIII:1281.  Född i Agnäs, Nordmaling. Kjell dog eft 1600 i Agnäs, Nordmaling. Yrke: Bonde. Bostad: Agnäs, Nordmaling.

Källor: Utdrag ur Thord Bylunds släktdatabas "Angur".
Tyko Lundkvist TLÖ sid 209.
(far 10752)
Gå till anträdet

Förekommer 1575-1601; 6 sel 1594.
"Per i Agnäs haffwer slagit Kiell ibm siu blåningar och två blodsår; saker för 6 mark".
Möjligen är han finne, jägare och sålde mårdskinn. Böter för knivslag 6 mark 1594. Pliktade även för hor 40 mark och tredska att utföra påbjuden skjutsning samt för ogilla broar.

Barn:
2688 i. Per, XII:641

5384 Per Hermansson, XIII:1289.  Född omk 1525 i Orrböle, Nordmaling. Yrke: Bonde. Bostad: Orrböle, Nordmaling.

Källor: Utdrag ur Thord Bylunds släktdatabas "Angur".
Tyko Lundkvist TLÖ sid 180
(far 10768)
Gå till anträdet

Nämnd 1560.

Barn:
2692 i. Sven, XII:645 (~1550->1613)

5504 Sven Olofsson, XIII:1409.  Född 1500 i Brattsbacka, Nordmaling. Sven dog i Brattsbacka, Nordmaling. Nämnd 1535-1562. Yrke: Bonde. Bostad: Brattsbacka, Nordmaling.

Källor: Utdrag ur Thord Bylunds släktdatabas "Angur".
(far 11008)
Gå till anträdet

Nämnd 1535-1562.

Barn:
2752 i. Olof, XII:705 (1535->1613)
10752 ii. Erik, XIV:2561 (->1574)

5516 Tomas Algotsson, XIII:1421. Bostad: Järnäs, Nordmaling.

Källor: Bertil G. Johnson
Gå till anträdet

Barn:
2758 i. Algot, XII:711

5542 Per Ersson, XIII:1447.  Född 1550 i Agnäs, Nordmaling. Per dog i Agnäs, Nordmaling. Yrke: Bonde. Bostad: Agnäs, Nordmaling.

Källor: Utdrag ur Thord Bylunds släktdatabas "Angur".
Tyko Lundkvist TLÖ sid 209-210.
(far 11084)
Gå till anträdet

Förekommer 1580-1601. Som jägare sålde han 1580 ett mårdskinn till kronans uppköpare.

Per gifte sig med Kerstin Påvelsdotter, XIII:1448.

De fick ett barn:
2771 i. Kerstin, XII:724 (1580-1650)

5543 Kerstin Påvelsdotter, XIII:1448. Kerstin dog eft 1628 i Agnäs, Nordmaling. Nämns 1621 och 1628. Bostad: Agnäs, Nordmaling.

Källor: Tyko Lundkvist TLÖ sid 209-210.
Gå till anträdet

Nämns 1621 och 1628. "Uti Agnäs haver ock i 5 år öde varit och hustru Kirstin Påwersdotter njutit på tre års frihet i skatten, skall utgå nu".

6008 Grels, XIII:1913.  Född ca 1530. Yrke: Bonde. Bostad: Grelsgård, Ström.

Källor: Georg Hansson, Familjer i Ström 1500-1820; Familj 59
(far 12016)
Gå till anträdet

Bonde i Grelsgård, Ström. Nämns i JR 1566 och 1570 (Gregers i Gregersgård) samt 1571 (Grexgård). Troligen son till Helge Gregsson från "Ström", vilken nämns 1533. Troligen far till Helje Grelsson, som nämns på nr 2 år 1600.

Barn:
3004 i. Helje, XII:957 (ca1565-)

6152 Erik Hansson, XIII:2057.  Född i Åbord, Högsjö. Erik dog för 1568 i Åbord, Högsjö. Yrke: Bonde. Bostad: Åbord, Högsjö.

Källor: Skogsjös anfäder nr 3240
(far 12304; mor 12305)
Gå till anträdet

Nämnd 1563-1567.

Erik gifte sig med Birgitta, XIII:2058.

De fick ett barn:
3076 i. Nils, XII:1029 (-1616)

6153 Birgitta, XIII:2058. Bostad: Åbord, Högsjö.

Källor: Skogsjös anfäder nr 3241
Gå till anträdet

Nämnd som änka 1568-1572.

6176 Isak Isaksson, XIII:2081. Född ca 1515 i amneå, Edsele. Isak dog ca 1586. Yrke: Bonde. Bostad: Ramneå, Edsele.

Källor: Thord Bylund
Bertil Johnson, Familj D24
Gå till anträdet

Omnämnd som bonde1542-1586

Barn:
3088 i. Anders, XII:1041 (ca1550-ca1616)

6256 Markus Jonsson, XIII:2161.  Född i Moflo, Ådalsliden. Markus dog ca 1594. Yrke: Bonde. Bostad: Moflo, Ådalsliden.

Källor: Bertil Johnson, Familj E60
(far 12512)
Gå till anträdet

Bonde 1578-1594

Markus gifte sig med Birgitta, XIII:2162.

De fick ett barn:
3128 i. Mikael, XII:1081 (-1622)

6257 Birgitta, XIII:2162. Bostad: Moflo, Ådalsliden.

Källor: Bertil Johnson, Familj E60
Gå till anträdet


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt