Levnadsålder

Levnadsålder som funktion av födelseår har sammanställts för alla anfäder för vilka dessa data är kända. Resultaten redovisas i

  • Åldersfördelning för män

  • Åldersfördelning för kvinnor

  • Åldersfördelning totalt

Denna statistik innehåller naturligtvis vissa systematiska fel. För anfäder som föddes under 15- och 1600-talen är data ofta osäkra. Dessutom saknas uppgifter för många av dessa anfäder.

Men för anfäder som föddes efter det att lagen om allmän folkbokföring kom 1686 bör uppgifterna vara säkrare bl.a. därför att jag har fullständiga data för huvuddelen av dessa personer.

För personer som dog åren närmast efter 1686 finns ofta angivet hur gamla de var, varför jag vet när de föddes. Eftersom jag missar de som dog unga före 1686 finns här ett systematiskt fel.
Trots dessa invändningar konstaterar jag med viss förvåning att medellivslängden för gruppen "föräldrar" inte har ökat under den tid som undersökningen omfattar. Några av de män som dog unga under tidigare århundranden var dessutom soldater som avled under krig, vilket sänker medellivslängden för dessa tidsperioder.

Kan det vara så att uppgiften om att medellivslängden har ökat kraftigt under de senaste århundradena bygger på att man vid beräkningen av medellivslängden inkluderar även alla barn som - jämfört med dagens läge - dog mycket unga under de tidigare århundradena?

En mer ingående redovisning och diskussion av åldersdiagrammen finns under Bengteriks avsnitt, speciellt i länken "Slutsatser och några kommentarer"
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida