Återgå

Förväntade kvarvarande levnadsår

Frågan har ställts av några personer om jag kan redovisa förväntade kvarvarande levnadsår för våra anfäder. Med anledning därav har jag räknat ut dessa för Barbros och mina anfäder.

För att få en uppfattning huruvida de förväntade kvarvarande levnadsåren har ändrats under de cirka 400 år under vilka vi har födelse- och dödsår för anfäderna har dessa delats upp i två grupper, nämligen de som är födda före eller efter år 1700. Dessa två grupper omfattar ungefär lika många personer. Vidare har resultaten för kvinnor och män särredovisats, vilket framgår av nedanstående fyra diagram.SCB beräknar årligen hur lång den återstående medellivslängden är för nu levande personer. Resultaten för år 2002 redovisas här

En sammanfattning av resultaten ges i följande tabell


Som framgår av tabellen har de förväntade kvarvarande levnadsåren inte ökat för de anfäder som föddes på 1700- och 1800-talen jämfört med anfäder som föddes på 1500- och 1600-talen. För männen är resultaten praktiskt taget helt överensstämmande. För kvinnorna kan noteras att yngre kvinnor har något flera förväntade kvarvarande levnadsår än för männen. Detta gäller speciellt för kvinnor födda före år 1700.

SCB's livslängdstabell för år 2002 visar dock att meddellivslängden har ökat väsentligt under de senaste hundra åren.


Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida